full screen background image

Procedură de selecție

SELECȚIE PARTICIPANȚI

PROIECT DE MOBILITATE – FORMARE PROFESIONALĂ

2016-1-RO01-KA102-024210

FINANȚAT PRIN PROGRAMUL ERASMUS+ KA1 – LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS

FUTURE CAREER? TOUCH IT!

 

În vederea participării la stagiul de formare profesională din Marea Britanie în perioada 22 iulie-12 august 2017, selecţia participanţilor se va realiza pe bază de concurs organizat de către Comisia de Selecție constituită la nivelul Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” Onești.

Condiții de înscriere

Pot participa la selecțieeleviicare:

 1. sunt înscriși în clasele a XI-a MIE C și a XI-a MIE D, în anul școlar 2016-2017,
 1. auobținut media 10 la purtare în anii școlari2014-2015 și2015-2016,
 2. respectă data limită de înscriere și depun la secretariatul școlii dosarul de candidatură completat cu toate documentelenecesare înscrierii la concurs.Dosarele incomplete NU se iau în considerare.

Dosarul de candidatură

Fiecare pagină din dosar va fi numerotată. Dosarul va cuprinde:

 1. Pagina de gardă: numele și prenumele elevului, clasa + textul : „Dosar de candidatură pentru selecția participanților la mobilitatea 2016-2017, Proiect de mobilitate – formare profesională 2016-1-RO01-KA102-024210 finanțat prin programul ERASMUS+ KA1 – LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS – FUTURE CAREER? TOUCH IT!”;
 1. Opis– se menționează documentele și numărul paginii corespunzătoare, precum și numărul total de pagini și se semnează de candidat;
 2. Scrisoare de intenţie (în limba engleză, maximum 300cuvinte);
 3. Copie act de identitate;
 4. Declaraţie de acord din partea părinţilor/tutorilor pentru participarea elevilor minori la concursul de selecție/ mobilitate (download);
 5. Angajament de susținere a atestatului profesional la finalul clasei a XII-a, în calitate de elev al Colegiului Național „Dimitrie Cantemir”, specializarea Matematică – Informatică, engleză intensiv, în condițiile impuse de participarea la proiect (download);
 6. Adeverinţăemisă de Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” care să ateste:
 1. calitatea de elev al Colegiului Național „Dimitrie Cantemir”, specializarea Matematică – Informatică, engleză intensiv,
 2. clasa de proveniență – an școlar 2016-2017,
 3. mediile la purtare pentru anii școlari 2014-2015 și 2015-2016;
 1. Curriculum Vitae (model Europass) însoțit de anexe: documente doveditoare ale activităților desfășurateși ale performanțelor obținute (certificate/adeverințe/diplome etc.);
 2. Adeverinţă medicală de la medicul școlii/medicul de familie, semnată si ștampilată de acesta,care să ateste ca elevul este apt pentru deplasări în străinătate.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 21 noiembrie 2016 – 09 decembrie 2016. Dosarul de candidatură va fi depus/ înregistrat la Secretariatul colegiului.

Evaluarea și selecția candidaților

Probe de evaluare:

 1. Proba 0 – Analiza dosarelor de candidatură. Verificarea eligibilității candidaților. Toți candidații care îndeplinesc condițiile de participare și au depus dosarul de candidatură la termen, complet, cu respectarea cerințelor sunt declarați ADMIS și vor participa la probele de evaluare A, B, C, D în vederea selecției grupului-țintă.
 2. Proba A – Evaluare CV – max.100p
 3. Proba B – Evaluare competențe lingvistice de comunicare în limba engleză (nivel minim B2, conform CERF)- max.100p

Atenție! Candidații care au obținut un certificat internațional de limba engleză de nivel B2, C1, C2 (FCE, FCE for schools, CAE)sau echivalent (IELTS, punctaj general min. 6) pot echivala proba B cu acest certificat. În acest caz se acordă punctajul maxim de 100p. Certificatul în copie autentificată notarial se depune la dosarul de candidatură.

 1. Proba C – Evaluare competențe de utilizare a calculatorului (Informatică și TIC) – 100p
 2. Proba D – Interviu –în limba engleză,prezentarea scrisorii de intenție– 100p

Vor fi declarați ADMIS primii 10 candidați și 2 rezerve,în ordinea strict descrescătoare a punctajelor (max. 400p).

În cazul punctajelor egale, pentru departajarea candidaților, se vor aplica, în ordine, următoarele criterii:

 • Punctajul obținut de candidați la proba C – Evaluare  competențe de utilizare a calculatorului (Informatică și TIC)
 • Punctajul obținut de candidați la proba A- Evaluare CV (criteriile A2 și A3 )
 • Punctajul obținut de candidați la proba B – Evaluare competențe lingvistice de comunicare în limba engleză
 • Punctajul obținut de candidați la proba D – Interviu –în limba engleză,prezentarea scrisorii de intenție

Rezultatele, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, vor fi publicate în termen de 48 de ore de la încheierea ultimei probe de concurs.

 

Contestațiile pot fi depuse pentru probele A, B și C- în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor probei.

 PROBA A

Evaluare CV – max.100p

Criterii de evaluare

A.1 Participare proiecte – max.20p

 • participare proiect informatică/TIC/engleză: 4p/proiect
 • participare alte proiecte: 2p/proiect

      A.2 Performanțe olimpiada informatică/TIC/engleză – max. 40p

 • Faza județeană: – participare:1p/participare

-mențiune: 2p

-premiul III: 3p/premiu

-premiul II: 4p/premiu

-premiul I: 5p/premiu

 • Faza națională: – participare:5p/participare

-mențiune: 6p

–premiul III: 7p/premiu

-premiul II: 8p/premiu

-premiul I: 9p/premiu

A.3 Performanțe concursuri informatică/TIC/engleză- max.40p

 • Faza județeană/interjudețeană : – participare:0,5p/participare

-mențiune: 1p

–premiul III: 2p/premiu

-premiul II: 3p/premiu

-premiul I: 4p/premiu

 • Faza națională:- participare:3p/participare

-mențiune: 4p

–premiul III: 5p/premiu

-premiul II: 6p/premiu

-premiul I: 7p/premiu

TOTAL – max. 100p