Admitere liceu cl. a IX-a

CADRU NORMATIV PROBA DEPARTAJARE – EXGLEZA INTENSIV CLASA a IX-a 2022-2023

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR CARE AU SOLICITAT ECHIVALAREA EXAMENELOR CU RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ PENTRU CERTIFICAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE CU PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a IX-a

Extras din ORDIN nr. 5.150/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul școlar 2022-2023

ART. 5 (1) Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2022 – 2023 în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, prevăzută în anexa nr. 4.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru grupele/clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători nu se organizează proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv. Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti vor aloca coduri distincte pentru clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători şi vor menţiona în broşura de admitere faptul că nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. Admiterea candidaţilor la clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni.

 (3) Candidaţii care, pe parcursul învăţământului gimnazial, promovează examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.

(4) Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv se fac, la cerere, dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi. În situaţii excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către instituţia/organizaţia care administrează examenul, se poate recunoaşte şi echivala şi adeverinţa eliberată de instituţia/organizaţia respectivă, însoţită de fişa rezultatelor obţinute.

(5) Se recunosc şi se echivalează numai rezultatele obţinute pentru limbile moderne la examenele menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010, cu modificările ulterioare. De asemenea, se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, organizate de instituţiile prevăzute în lista menţionată, numai pentru limba modernă la care fiecare instituţie are deja examene prevăzute în listă.

(6) Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.

(7) Candidaţilor care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obţinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune la etapa naţională a olimpiadei de limba modernă li se recunosc rezultatele obţinute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educaţiei, şi li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, pentru limba modernă la care au obţinut distincţia respectivă.

(8) Candidaţilor care au promovat cel puţin una din clasele gimnaziale la o unitate de învăţământ cu predare într-o limbă maternă pentru care se organizează clase cu predare în limba modernă în regim bilingv li se pot recunoaşte, la cerere, rezultatele obţinute la limba respectivă şi li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a limbii moderne în regim bilingv. Această prevedere se aplică şi candidaţilor care au promovat cel puţin una din clasele gimnaziale la o unitate de învăţământ din străinătate, având ca limbă de predare limba modernă pentru care se organizează clase cu predare în limba modernă în regim bilingv.

 (9) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (8), dovada studierii limbii respective la nivel de limbă de predare o constituie, după caz, foaia matricolă sau decizia de echivalare a studiilor parcurse în străinătate.

Anexa nr. 4 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021 METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ȘI STRUCTURA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV

Art. 1. (1) Unitățile de învățământ preuniversitar în care funcționează clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv vor organiza, pentru admiterea în clasa a IX-a la aceste clase, o probă de verificare a cunoștințelor la limba modernă (nivel lingvistic A2).

(2) Proba se organizează în centre stabilite de comisia de admitere județeană/ a municipiului Bucuresti, în perioada prevăzută de metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat.

(3) Proba prevăzută la alin. (1) nu se organizează pentru clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători.

Art. 2. (1) Subiectele pentru proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă se alcătuiesc, în conformitate cu programele școlare în vigoare, pentru nivelul A2 din Cadrul european comun de referință pentru limbi.

 (2) Subiectele pentru proba de verificare a competențelor de limbă modernă sunt unice la nivelul județului/ municipiului Bucuresti. Acestea se elaborează de către comisia județeană/ a municipiului Bucuresti de elaborare a subiectelor, formată din profesori de specialitate (care nu au rude/ afini până la gradul II inclusiv în concurs) și sunt aprobate de inspectorul școlar pentru limbi moderne sau de către un profesor metodist, desemnat de inspectorul școlar pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în limba modernă pentru care se elaborează subiectele).

(3) Comisia menționată la alin. (2) este numită prin decizie a inspectorului școlar general, la propunerea inspectorului școlar pentru limbi moderne sau a unui profesor metodist, desemnat de către inspectorul școlar pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în limba modernă pentru care se elaborează subiectele).

 (4) Comisiile de examinare și evaluare pentru proba de verificare a competențelor de limbă modernă funcționează în centre de examen, la care sunt arondate liceele cu clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne. Comisiile de examinare și evaluare se numesc prin decizie a inspectorului școlar general, la propunerea inspectorului școlar pentru limbi moderne sau a unui profesor metodist, desemnat de către inspectorul școlar pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în limba modernă pentru care se elaborează subiectele).

 (5) În fiecare centru de examen în care se organizează proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă, se numește, prin decizie a inspectorului școlar general, și o comisie de contestații, formată din cadre didactice de specialitate, altele decât cele care sunt numite în comisiile de examinare și evaluare. Comisiile de contestații se numesc la propunerea inspectorului școlar pentru limbi moderne sau a unui profesor metodist, desemnat de către inspectorul școlar pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în limba modernă pentru care se organizează proba).

 Art. 3. Examenul de verificare a cunostințelor de limbă modernă constă din două probe: a) Proba scrisă, pentru care se acordă un punctaj de maximum 70 de puncte, din care 10 puncte din oficiu; b) Proba orală, pentru care se acordă un punctaj de maximum 30 de puncte. Art.4.

(1) Subiectele pentru proba scrisă vor cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea competențelor de înțelegere de texte și a funcțiilor comunicative/actelor de limbaj corespunzătoare nivelului A2, cum ar fi întrebări cu răspunsuri multiple, întrebări cu răspuns scurt, întrebări de tip adevărat/fals cu justificare, exerciții de realizare a unor corespondențe, text lacunar.

 (2) Timpul afectat probei scrise este de 60 minute.

 (3) Pentru proba scrisă se pot depune contestații, la centrul la care s-a desfășurat proba, în perioada prevăzută de metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat.

Art. 5. (1) Proba orală va cuprinde itemi pentru verificarea competențelor de discurs oral și de participare la conversație de nivel A2.

(2) La proba orală nu se admit contestații.

Art. 6. (1) Profesorii examinatori acordă puncte candidatului la fiecare din cele două probe. Media aritmetică a punctajelor acordate de cei doi evaluatori la fiecare probă, reprezintă punctajul final al candidatului la proba respectivă. Punctajele finale obținute la cele două probe (scrisă și orală) se adună, iar rezultatul se împarte la 10, obținându-se astfel nota finală a candidatului.

(2) Elevul care a obținut minimum nota 6 (șase) la proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă este considerat admis.

 (3) Rezultatul final al probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă se afișează, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, la avizierul unității de învățământ în care s-a desfășurat proba.

Art. 7. La liceele unde se organizează clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, în cazul în care numărul elevilor care optează pentru aceste clase sau grupe este mai mare decât numărul de locuri prevăzut, se organizează o probă de departajare.

Art. 8. (1) Pentru organizarea și desfășurarea probei prevăzute la art. 7 se constituie o comisie la nivelul unități de învățământ formată din profesori de specialitate (care nu au rude/ afini până la gradul II inclusiv în concurs).

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) elaborează subiectele, care respectă structura și punctajele prevăzute pentru desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.

Art. 9. Candidații care au susținut și au promovat proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv vor putea opta pentru recunoașterea notei obținute, în liceul la care au fost repartizați computerizat, pentru clasele cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, fără a mai susține proba prevăzută la art. 7, dacă au fost admiși la profilul la care se organizează grupa sau clasa cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv.

About the author

admin